Obchodní podmínky

Aktualizace 21.3.2022

1. Dodavatel

Dodavatelem počítačových programů (software) nabízených na stránkách zw.cz je společnost ARCH LAB, s.r.o. (dále jen "dodavatel") se sídlem Wanklova743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43932.

2. Odběratel

Odběratelem (dále jen "zákazník") může být jakákoli fyzická či právnická osoba se sídlem na území ČR a SR. Některé licence software však mohou být určeny pouze pro určitou skupinu zákazníků - například licence určené pro studenty či školy. Případné omezení je vždy součástí názvu produktu nebo jeho popisu.

Komentář:
Zákazníkům ze Slovenska nabízíme možnost úhrady na účet vedený na Slovensku v EUR a poskytujeme jim také zákaznickou a uživatelskou podporu emailem či telefonicky.
Pokud to bude možné, rádi zrealizujeme i objednávku zákazníků se sídlem v jiných zemích. Dodání software osobám se sídlem v jiných zemích však může podléhat schválení výrobců jednotlivých programů. Mohou se také lišit dodací podmínky včetně ceny programu.


3. Bezpečnost a ochrana informací

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné. Nebudou nijak zveřejněny či poskytnuty třetím osobám s výjimkou sdělení nutných pro realizaci objednávky jako jsou údaje zákazníka nutné pro registraci licencí u výrobce či subdodavatele či údajů nutných zadat u doručovací společnosti. Dodavatel využívá identifikačních údajů získaných od zákazníka pro zpracování objednávek, vedení účetnictví a dalším administrativním úkonům, případně také k zajištění zákaznické a technické podpory.
Za důvěrné jsou považovány také komunikace, informace, výkresové podklady či zdrojové kódy uživatelských aplikací zjištěné a získané v rámci poskytování zákaznické a technické podpory. V zájmu zajištění technické podpory mohou být některé informace či podklady předány technické podpoře výrobce či subdodavatele.

4. Poskytované služby

Dodavatel zprostředkovává licence k počítačovým programům na základě smluv s držiteli autorských práv či jejich distributory, případně zajišťuje související služby jako je zaškolení v práci s programy či technickou podporu dle nabídky na internetových stránkách zw.cz.
Není-li uvedeno jinak, získá zákazník nákupem licence počítačového programu u dodavatele stejnou licenci za stejných podmínek, jako by získal při nákupu přímo u držitele autorských práv.

Komentář:
K nabízeným programům poskytujeme základní uživatelskou podporu zdarma či pomáháme v komunikaci s autory programů při řešení případných problémů. Snažíme se tak zajistit, aby byli zákazníci s nabízenými programy spokojeni a uměli je efektivně využívat. Poskytnutí uživatelské podpory je ale často možné jen pro aktuální verze programů. Uživatelskou podporu zdarma či vyřešení konkrétního problému nelze garantovat.


5. Ceny

Dodavatel je plátcem DPH a uvádí na internetových stránkách či jiných nabídkách cenu bez DPH i včetně DPH. V případě uvedení jen jedné ceny bez informace o DPH, jde o cenu bez DPH. Základní ceny platí pro platbu převodem a dodání licencí elektronickou cestou. Odběratelům na Slovensku v dalších zemích EU, kteří jsou plátci DPH, účtuje dodavatel cenu v souladu se zákonem o DPH, tedy zpravidla cenu bez DPH.

6. Objednávka a uzavření smlouvy

Zákazník může provést objednávku prostřednictvím online objednávkového formuláře, emailem, telefonicky či osobně. Součástí objednávky musí být kontaktní informace zákazníka a údaje o cílovém uživateli licence, pokud jím není přímo zákazník. Jsou vyžadovány také informace o preferovaném způsobu platby a dodání.
Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky a její ceny dodavatelem formou zasláním proforma faktury elektronickou cestou.

7. Platební podmínky

Cenu objednávky je možné uhradit předem převodem dle zaslaného podkladu k platbě. Dodání licencí je možné na platbu předem převodem, pokud není dohodnuto jinak.

8. Dodací podmínky

Při úhradě předem převodem jsou licence dodávány v průběhu několika pracovních dní elektronickou cestou s daňovým dokladem v elektronické podobě.
Dodavatel bude zákazníka neprodleně informovat, pokud zjistí, že by dodání či odeslání licence mělo být delší než jeden týden.

Komentář:
Při úhradě předem převodem jsou licence často dodány ještě v den přijetí platby. Licence je ale většinou nutné před dodáním koncovému zákazníkovi registrovat u výrobce a nelze vyloučit drobná zpoždění v registračním procesu kvůli zahraničním státním svátkům či dovoleným. Pokud je daňový doklad zaslán dodavatelem v elektronické podobě, může si zákazník vyžádat jeho zaslání také poštou.


9. Odstoupení od smlouvy

Dodavatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě výrazné změny ceny software na straně držitelů autorských práv či jejich dodavatelů nebo vlivem náhlých kurzových změn zahraničních měn či pokud se vyskytne jiná překážka znemožňující dodání. V takovém případě vrací dodavatel zákazníkovi všechna předem poskytnutá plnění.
Licence nabízeného software jsou registrovány na konkrétního zákazníka u držitelů autorských práv či jejich distributorů. Jedná se tedy o zboží upravené pro osobu zákazníka, kde není možné aplikovat možnost vrácení. Zákazník může odstoupit od smlouvy pouze se souhlasem dodavatele. Vrácené plnění může být sníženo o storno poplatek k pokrytí nákladů spojených se zrušením objednávky.

Komentář:
Zákazník má před zakoupením možnost software vyzkoušet formou plně funkční zkušební verze či mírně omezené demo verze, které jsou k dispozici zdarma. U nabízeného software se zpravidla jedná o elektronické licence, kdy zákazník obdrží sériové/licenční číslo umožňující aktivaci plné verze programu. Sériové číslo je i součástí licence s hardwarovým klíčem. Jde o informaci, která je nezávislá na svém nosiči a vrácení tak není z principu možné. Majitelem licence se zákazník stává ihned po odeslání licence dodavatelem elektronickou cestou či převzetím zásilky obsahujícím licenční informace. Případné žádosti o zrušení objednávky a vrácení plnění se budeme snažit vyjít vstříc. Pokud již ale proběhla registrace licence u výrobce, je zrušení možné pouze s jeho souhlasem.


10. Záruční podmínky, reklamace

Dodavatel poskytuje na software záruku ve stejném rozsahu, jako poskytuje držitel autorských práv / výrobce. Nelze reklamovat případné chyby jednotlivých funkcí.

Komentář:
Předmětem reklamace může být pouze celková funkčnost software - například chybně vystavené aktivační údaje k software či nefunkční hardwarový klíč, který nebyl poškozen v důsledku nevhodného užívání. Případné nedostatky jednotlivých funkcí pomáháme zákazníkům řešit v rámci zákaznické podpory či zprostředkováním komunikace s technickou podporou výrobce. Před nákupem doporučujeme testování programů v rámci zkušební verze, se kterou je také možné obracet se na podporu s technickými dotazy.
Při požadavku na výměnu hardwarového klíče, je nutné vrácení klíče dodaného. Ztráta hardwarového klíče může znamenat ztrátu licence. U softwarových licencí aktivovaných na konkrétním hardware je zpravidla nutné před změnou hardware licenci deaktivovat. V případě nutnosti aktivace licence, která nebyla dříve deaktivována, může být nutné uvolnění licence výrobcem. To může být zpoplatněno nebo spojeno s požadavkem na upgrade na aktuální verzi programu.
U licencí aktivovaných přes internet dodavatel nemůže zaručit možnost budoucích aktivací v případě, že by výrobce ukončil činnost a přestal provozovat licenční servery.


11. Zřeknutí se odpovědnosti

Software je dodáván "tak, jak je", tj. bez záruk jakéhokoliv druhu. Dodavatel neodpovídá za škody či ušlý zisk způsobené zákazníkovi ani jiným osobám chybnou funkčností nebo nefunkčností poskytovaného software.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele v okamžiku provedení objednávky. Provedením objednávky akceptuje zákazník tyto obchodní podmínky i cenu objednávaného software či dalších služeb včetně poštovného, není-li před objednávkou prokazatelně dohodnuto jinak.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.