Použití polárního trasování a trasování uchopení objektů

ZWCAD > Nápověda > Kreslení a editace výkresů > Použití polárního trasování a trasování uchopení objektů


Pokud je zapnuto Polární trasování, kurzor se pohybuje podél zadaných polárních úhlů. Když je zapnuta funkce Polarní krok, kurzor se pohybuje podél polárního úhlu na základě zadaných polárních vzdáleností.
Popis polárního trasování ZWCAD

Pokud je zapnuto Trasování uchopení objektu, kurzor sleduje přímku zarovnání bodu uchopení objektu. Ve 3D zobrazeních pak kurzor trasuje podél kladného a záporného směru osy Z a v nápovědě k nástroji se zobrazí +Z nebo -Z.

Na obrázku níže, po zadání počátečního bodu (1) přímky přesuňte kurzor na koncový bod (2) jiné přímky, abyste dočasně získali dočasný trasovací bod, a poté přesuňte kurzor ve svislém směru. Poté přímka zarovnání dočasného trasovacího bodu protne přímku zarovnání (3) počátečního bodu, čímž se vyhledá koncový bod (4) čáry, kterou chcete nakreslit.
Popis polárního trasování ZWCAD

Ve 3D zobrazení sleduje kurzor kladný a záporný směr osy Z a v nápovědě se zobrazí +Z nebo -Z.
Popis 3D polárního trasování ZWCAD

Nastavení polárního trasování a uchopení


Nastavte polární úhly sledování pro pohyb kurzoru pod zadanými úhly a zadejte polární vzdálenosti pro určení přírůstků při pohybu kurzoru.

Přírůstkové (inkrementální) úhly polárního sledování lze nastavit na 5, 10, 15, 18, 22.5, 30, 45 nebo 90 stupňů, případně na další úhly. Měli byste si uvědomit, že přídavné úhly jsou absolutní úhly namísto přírůstkových.

Zapnutí a vypnutí polárního trasování


Stisknutím klávesy F10 nebo kliknutím na tlačítko Polární trasování na stavovém řádku tuto funkci zapnete nebo vypnete.

Polární trasování a ortogonální uzamčení (Režim Orto) nelze povolit současně. Pokud zapnete funkci Polarního trasování, funkce Režimu Orto se automaticky vypne.

Nastavení polárních úhlů a vzdáleností


1. Na stavovém řádku klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Polarní trasování a z kontextové nabídky vyberte možnost Nastavení.

Nastavení polárního trasování

2. V dialogovém okně Nastavení kreslení přepněte na kartu Polární trasování.
3. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Polární trasování zapnuto.
4. V části Nastavení polárního úhlu proveďte následující:
• Chcete-li nastavit přírůstkové úhly polárního trasování, vyberte hodnotu úhlu z rozevíracího seznamu Přírustkový úhel.
• Chcete-li nastavit absolutní úhly polárního trasování, vyberte Další úhly. Klikněte na Nový a do editačního pole v seznamu zadejte polární úhel trasování, který chcete použít.

Nastavení úhlů polárního trasování

5. Přepněte na kartu Krok a rastr a mřížka a zaškrtněte políčko Krok ano.
6. V poli Typ kroku zkontrolujte, zda je vybrána možnost Polární krok.
7. V části Polární vzdálenosti zadejte hodnotu Polární vzdálenosti.
8. Klikněte na OK.

Nastavení polárního kroku

Nulovou hodnotu pro polární úhel a směr měření úhlu (ve směru nebo proti směru hodinových ručiček) lze nastavit v dialogovém okně Jednotky kreslení (spuštěním příkazu UNITS). Úhly polárního trasování lze měřit na základě aktuálního USS nebo posledního vybraného objektu.

TIPY - Polární vzdálenost lze zadat pouze v případě, že jsou zapnuty funkce Polární trasování a Krok, přičemž Typ kroku je nastaven na možnost Polární krok , a slouží k omezenému zadávání bodů.

Nastavení Trasování uchopení objektů


Ve výchozím nastavení je trasování objektu ortogonální, to znamená, že kurzor sleduje pod polárními úhly 0, 90, 180 a 270 stupňů. Můžete také nastavit trasování podél všech polárních úhlů. Když spustíte trasování uchopení objektů, zobrazí se v bodě uchopení objektu (tzv. dočasném sledovacím bodě) znaménko plus (+), když se nad ním kurzor pohybuje. Při pohybu kurzoru se zobrazí cesty zarovnání vzhledem k dočasnému sledovacímu bodu. Chcete-li dočasný trasovací bod odstranit, stačí znovu přesunout kurzor nad znaménko plus (+).

Nastavení trasování uchopení objektu


1. Na stavovém řádku klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Trasování uchopení objektu a z kontextové nabídky vyberte možnost Nastavení.

Nastavení trasování uchopení objektu v ZWCAD

2. V dialogovém okně Nastavení kreslení přejděte na kartu Uchopení objektu a zaškrtněte políčko Trasování uchopení objektu zapnuto.

Trasování uchopení objektu zapnuto v ZWCAD

3. Přepněte na kartu Polární trasování a použijte jednu z následujících možností:
• Chcete-li trasovat podél ortogonálních směrů, vyberte možnost Trasovat jenom ortogonálně.
• Chcete-li trasovat podél polárních úhlů, vyberte možnost Trasovat s pomocí všech nastavených úhlů.

Nastavení trasování ortogonální či s použitím nastavených úhlův ZWCAD

4. Klikněte na OK.

Nastavení automatického trasování (Smart track)


1. Klikněte pravým tlačítkem myši do oblasti kreslení a z kontextové nabídky vyberte možnost Možnosti.

Možnosti v ZWCAD

2. V dialogovém okně Možnosti přejděte na kartu Vykreslování.
3. Podle potřeby vyberte jednu nebo více z následujících možností:
Zobrazit polární směr trasování - Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li při spuštění polárního trasování zobrazit polární trasovací vektor na celé obrazovce. Zrušením zaškrtnutí této možnosti zobrazíte pouze cestu mezi předchozím bodem a kurzorem.
Zobrazení směr trasování na celé obrazovce - Tuto možnost zaškrtněte, chcete-li při spuštění uchopení objektu zobrazit čáru zarovnání přes celou obrazovku. Zrušením této možnosti zobrazíte pouze cestu mezi kurzorem a dočasným sledovacím bodem.
Zobrazit tooltipy automatického trasování - Zaškrtnutím této možnosti zobrazíte popisky (nápovědu) nástrojů automatického trasování, včetně typu dočasných trasovacích bodů (pro Trasování uchopení objektu), vzdálenosti od předchozího bodu a úhlu sledování.

Nastavení automatického trasování v ZWCAD

4. V části Přichycení na bod použijte jednu z následujících možností k nastavení metody pro získávání dočasných bodů trasování:
Automatické - Získejte body uchopení automaticky, vždy když se kurzor přesune nad bod uchopení objektu.
Použít klávesu Shift - Body uchopení získáte pouze stisknutím klávesy Shift, když se kurzor přesune nad daný bod uchopení objektu.

Související příkazyVNASTAV neboli _DSETTINGS - Nastavení kroku, rastru, polárního trasování a trasování uchopení objektu.
USS neboli _UCS - Nastavení aktuálního souřadnicového systému (USS).
JEDNOTKY neboli _UNITS - Zobrazení měrných jednotek a hodnot každého vybraného objektu.

Související systémové proměnné


ANGBASE - Nastavení základního nulového úhlu vzhledem k aktuálnímu USS.
ANGDIR - Nastavení směru kladných úhlů ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
AUTOSNAP - Ovládání zapnutí nebo vypnutí nástrojů automatického uchopení (Smartsnap).
POLARADDANG - Zadání přídavných úhlů pro polární trasování.
POLARANG - Zadání přírůstkových (inkrementálních) úhlů pro polární trasování.
POLARDIST - Nastavení polární vzdálenosti v režimu polárního trasování.
POLARMODE - Nastavení pro funkce Polární trasování a Trasování uchopení objektu.
SNAPTYPE - Nastavení typu uchopení pro aktuální okno výřezu.
TRACKPATH - Ovládání, zda se zobrazí cesty zarovnání Polárního trasování a Trasování uchopení objektů .

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.