Stavový řádek

ZWCAD > Nápověda > Stavový řádek


Stavový řádek zobrazuje aktuální souřadnice kurzoru, nastavuje krokování, zobrazování rastru, orto režim, polární trasování, trasování uchopení objektů, dynamický USS a funkce dynamického zadávání ři zobrazení informací jako je tloušťka čáry, aktuální výkresový prostor atd.

Tlačítka zobrazená ve stavovém řádku mají funkci přepínačů. Kliknutí na tlačítko zapne odpovídající nastavení a opětovné kliknutí jej vypne. Na některé nástroje můžete kliknout pravým tlačítkem pro úpravu jejich nastavení.

Souřadnice
Zobrazuje aktuální souřadnice kurzoru.
Pokud zapnete zobrazování aktuálních souřadnic, souřadnice vybraného bodu se zobrazí pouze, pokud jej vyberete.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši můžete zvolit typ souřadnic, který chcete zobrazit:
- Relativní: Zobrazuje souřadnice relativně podle posledního zvoleného bodu. Tato možnost je dostupná, pouze pokud potřebujete určit několik bodů a máte je vybrané.
- Absolutní: Zobrazuje souřadnice dle aktuálního souřadného systému.

Krokování v ZWCAD Krokování (F9)
Kliknutím na tlačítko zapínáte a vypínáte funkci krokování. Pokud je krokování zapnuto, pohyb kurzoru je omezen na zadané intervaly.
Po kliknutí pravým tlačítem myši si můžete zvolit mezi rastrem a polárním trasováním nebo nastavením pro rastr a úchopy.

Rastr v ZWCAD Zobrazení rastru (F7)
Klikněte na tlačítko pro zobrazení rastru. Pokud je rastr zapnutý, rovinu XY pokrývá mřížka, která je zobrazena v oblasti výkresu.
Po kliknutí pravým tlačítkem můžete nastavit zobrazování rastru, jako je rozteč X a Y nebo chování mřížky.

Orto režim v ZWCAD Režim orto (F8)
Pokud je orto režim zapnutý, pohyb kurzoru je omezen na horizontální a vertikální směr pro kreslení horizontálních a vertikálních čar.

Polární trasování v ZWCAD Polární trasování (F10)
Po zapnutí polárního trasování nabízí kurzor kreslení pod stanoveným úhlem.
Klikněte pravým tlačítkem pro nastavení polárního režimu a polárního úhlu.

Úchopy v ZWCAD Úchop entit (F3)
Po zapnutí úchopů entit nabízí kurzor úchopové body na entitě v blízkosti kurzoru.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši můžete zadat typy bodů, které chcete nabízet pro úchopy.

Objektové trasování v ZWCAD Objektové trasování (F11 )
Po zapnutí objektového trasování se zobrazuje trasovací čára podél ortogonálního nebo polárního směru, pokud se kurzor uchytí k vybranému bodu objektu.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši můžete zadat režim úchopu objektu.

Dynamický souřadný systém v ZWCAD Dynamický USS
Po zapnutí dynamického USS (uživatelského souřadného systému) se rovina XY USS dočasně srovná s rovinou stěny tělesa.

Dynamické zadávání v ZWCAD Dynamické zadávání (F12)
Pokud je zapnuto dynamické vkládání, příkazy se zobrazují vedle kurzoru a Vy jej můžete použít pro vkládání příkazů a zadávání hodnot.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši můžete nastavit zadávání souřadnic, zadávání rozměrů a zobrazování výzev pro dynamické zadávání.

Tloušťka čar v ZWCAD Zobrazit / skrýt tloušťku čar
Klikněte na tlačítko pro zobrazení nebo skrytí tloušťky čar.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši zadejte nastavení tloušťky čar.
- Zobrazit tloušťky čár: V modelovém prostoru se zobrazují čáry s tloušťkou 0 jako jednopixelové a jiné tloušťky se zobrazují v proporcionální pixelové tloušťce. Tloušťka čar se nemění vlivem přibližování. V rozvržení se čáry zobrazují v reálných jednotkách a mění se dle přiblížení.
- Skrýt tloušťku čáry: Zobrazování tlouštěk čar je vypnuto. Zobrazené výsledky budou stejné bez ohledu na nastavení tloušťky čáry.

ZWCAD Průhlednost Zobrazit / skrýt průhlednost
Kliknutí na tlačítko zobrazuje nebo skrývá průhlednost.
- Zobrazit průhlednost: objekty se zobrazují s aktuální průhledností.
- Skrýt průhlednost: objekty se zobrazují s nulovou průhledností.

ZWCAD Cyklický výběr Cyklický výběr
Pokud je cyklický výběr zapnutý, můžete stiskem Shift + mezerník přepínat mezi překrývajícími se objekty, když přes ně přecházíte myší.

ZWCAD Modelový a výkresový prostorZWCAD Modelový a výkresový prostor Modelový nebo výkresový prostor
Kliknutí na tlačítko přepíná mezi modelovým prostorem a rozvržením, ve kterém jste naposledy pracovali, nebo přepíná mezi modelovým prostorem a výkresovým prostorem ve výřezu rozvržení.

ZWCAD Maximalizovat / minimalizovat výřezZWCAD Maximalizovat / minimalizovat výřez Maximalizovat / minimalizovat výřez
Kliknutím na tlačítko se maximalizuje výřez na celou obrazovku nebo obnoví náhled rozvržení, které je právě maximalizované.

ZWCAD Uzamknout / odemknout výřezZWCAD Uzamknout / odemknout výřez Uzamknout / odemknout výřez
Kliknutí na tlačítko uzamkne nebo odemkne jeden nebo vícero výřezů, které jste aktuálně vybrali. Pokud je výřez uzamknutý, všechny operace přiblížení v tomto výřezu se vztahují na celé rozvržení, aby se při posouvání a přibližování nechtěně nezměnily pohledy ve výřezech.
Dostupné pouze v prostoru rozvržení.

Měřítko poznámek v ZWCAD Měřítko poznámek
Nastavuje aktuální měřítko pro objekty poznámek v modelovém prostoru.
Kliknutí na tlačítko zobrazí seznam měřítek poznámek a zadání měřítka poznámek.

Měřítko výřezu v ZWCAD Synchronizace měřítka výřezu
Pokud má měřítko výřezu jinou hodnotu než poznámky, kliknutí na tlačítko synchronizuje zvolené nebo aktuální měřítko výřezu s měřítkem poznámek.

Viditelnost poznámek v ZWCADViditelnost poznámek v ZWCAD Viditelnost poznámek
Nastaví zobrazení poznámek na základě jejich měřítka.
- Pokud je viditelnost poznámek zapnutá, všechny poznámkové objekty se zobrazují bez ohledu na zadané měřítko.
- Pokud je viditelnost poznámek vypnutá, zobrazují se pouze ty poznámkové objekty, jejichž měřítko odpovídá aktuálnímu měřítku poznámek.

Automatické měřítko poznámek v ZWCADAutomatické měřítko poznámek v ZWCAD Automatické měřítko
Přidá měřítko poznámek do všech poznámkových objektů po změně měřítka poznámek.

ZWCAD Izolovat objekty Izolovat objekty
Klikněte pravým tlačítkem pro přístup k menu zkratek pro izolaci nebo skrytí vybraných objektů.

Nastavení pracovního prostoru v ZWCAD Nastavení pracovního prostoru
Přepnutí na požadovaný pracovní prostor.

Vyčištění obrazovky Vyčištění obrazovky
Maximalizuje kreslící oblast skrytím ribbon menu a většiny prvků prostředí vedle příkazového okna, stavového řádku a panelu se záložkami. Po maximalizaci kreslící oblasti se můžete do původního stavu vrátit opětovným kliknutím na toto tlačítko.

Přizpůsobení ZWCAD Přizpůsobení
Klikněte na tlačítko pro přizpůsobení ikon stavového řádku výběrem tlačítek, která se budou zobrazovat.

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.